Algemene-Voorwaarden

Algemene voorwaarden Puur Blanche webshop

Versie geldig tot en met 31 December 2019

1.Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Puur Blanche webshop. De voorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Puur Blanche.

1.2 Puurblanche.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de vermelde specificaties.

2.Levering

2.1 Levering vind plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal puurblanche.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van puurblanche.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door puurblanche.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid ontleend.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% of 9% BTW.

3.4 Combinaties van kortingen zijn niet mogelijk. De hoogst vermelde korting is leidend.

4.Zichttermijn/herroeping recht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen of Afstand (Artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van de reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan puurblanche.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij puurblanche.nl. Na deze schriftelijke melding heeft de afnemer 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd (binnen 14 dagen na schriftelijke toestemming), bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zake dient te geschieden, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Indien de zaken bij de afnemer niet bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, draag puurblanche.nl er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroeping recht geldt niet voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

4.3 Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons. U kunt het formulier vinden in bijlage I.

4.4 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

4.5 Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen.

Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

5.Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij puurblanche.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van puurblanche.nl. puurblanche.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 puurblanche.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Puurblanche.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 6.Garantie

6.1 Puurblanche.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van de bruikbaarheid zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in de redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product.

6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan puurblanche.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan puurblanche.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan puurblanche.nl schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in nieuw staat verkerend.

6.3 Indien klachten van de afnemer door puurblanche.nl gegrond worden bevonden, zal puurblanche.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van puurblanche.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van puurblanche.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

6.4 Deze garantie geldt niet of is niet van toepassing, indien:

6.4.1 De afnemer jegens puurblanche.nl in gebreke is.

6.4.2 De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld.

7.Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt puurblanche.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanbieding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden puurblanche.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van puurblanche.nl gelden niet automatisch voor nabestellingen.

7.5 Puurblanche.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen puurblanche.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling in opdracht door puurblanche.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Puurblanche.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder vooruitbetaling.

9.Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s; tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van puurblanche.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot de schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10.Overmacht

10.1 Puurblanche.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Puurblanche.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is puurblanche.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien puurblanche.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde cq. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

13.Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen puurblanche.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht kennis, tenzij puurblanche.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14.Aansprakelijkheid

14.1 Puurblanche.nl stelt alles in het werk om de diensten van puurblanche.nl zo goed mogelijk te verlenen.

14.2 Puurblanche.nl is niet aansprakelijk voor indirecte kosten of indirecte schade.

 15.Betaling

15.1 De buitengerechtelijke kosten worden bij deze gefixeerd op 7,5% van de vordering inclusief lopende rente met als minimum

€50,- zolang puurblanche.nl zelf met incasso werkzaam is en op 15% van de vordering inclusief lopende rente met als minimum

€100,- indien puurblanche.nl voor de incasso een derde inschakelt.

16.Klachtenregeling

16.1 Puurblanche.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij puurblanche.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

16.3 Bij puurblanche.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door puurblanche.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

16.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

16.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot puurblanche.nl. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

16.6 Een klacht schort de verplichtingen van puurblanche.nl niet op, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

16.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door puurblanche.nl, zal de puurblanche.nl naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen.

Bedrijfsgegevens

Puur Blanche is gevestigd in de Cluysenaerstraat 16, 6372TR Landgraaf.

Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld door puurblanche.nl hier kan echter geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor eventuele drukfouten. Puurblanche.nl behoud het recht de voorwaarden te wijzigen, deze zullen bekend gemaakt worden op de website. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: [naam verkoper]

[geografisch adres verkoper]

[e-mailadres of elektronisch adres van verkoper]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

[aanduiding product] herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]

[Naam consumenten]

[Adres consument]

[Handtekening consument] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)